गच्चीवरची बाग ही पूर्णतः Garbage To Garden या संकल्पनेने प्ररीत आहे. जास्तीत जास्त नैसर्गिक संसाधनाचा वापर करत बागेतील माती ही सुपिक व सुंगधीत केली जाते. यामधे नारळाच्या शेंड्या, पालापाचोळा वापरला जातो. ज्यामुळे आपल्या गच्चीवरील बागेतील वाफे व कुंड्या व  कमी वजनाची होते. तसेच घरच्या कचर्याचे घरीच कचर्यात रूपांतर करण्याचे विविध कंपोस्टर्स डेव्हलप करण्यात आले आहेत. आपल्या जागेला भेट देवून , आपल्या घरची उपलब्ध जागा, वापर, कचर्याचे प्रमाण, खेळती हवा यानुसार आपल्याला कंपोस्टर्स सुचविले जातात.